I. GIỚI THIỆU DỊCH VỤ Dịch vụ Trung kế số (E1) là dịch vụ…